آشغالیه میاد دم خونه ب دختره میگه آشغال دارین ؟
دختره داد میزنه: مامان مامان آشغال داریم ؟

مامانش میگه آره داریم 

دختره هم میگه آره داریم, دستت درد نکنه, نیازی نیست, نمیخوایم 

 

 

 

خوشبختانه آشغالیه رو موقع خوردن دینامیت دستگیر کردن. !!