بزرگ ترین خلاف من 
وقتی خونمون خالی میشه 

اینه که 

 

 

 

 

 

 

 

 

با پارچ آب میخورم!    

خیلی حال میده! (-_-)